راهنمای ریاضیات مهندسی محیط زیست- جلد دوم (آلودگی هوا) جلد دوم

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۹۷۸۸-۴۵-۹

تعداد صفحات :۱۸۶

سال چاپ:۰۱/۰۴/۹۸

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۱۱۷۰۰۰۰ ريال
۱۰ درصد
۱۳۰۰۰۰۰ريال


-

ﺮﭼﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪ زﻳﺴﺖ اﻧﺴـﺎن ﻫـﺎ ﻣﺤﺴـﻮب ﻣـي ﺷـﻮد؛ اﻣـﺎ ﺗـﺎﻛﻨﻮن ارزش واﻗﻌـي و ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻫﺎي آن ﺑﻪ درﺳﺘي ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه، ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﻳﻜي از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ﻓﺮاروي دوﻟـﺖ ﻫـﺎ در ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﻜﻢ، ﺑﺤﺮان ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄي اﺳﺖ. ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺣﺎﻓﻆ ﻣﺤـﻴﻂ زﻳﺴـﺖ ، ﻣﻬـﻢ ﺗـﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣـﻞ ﺗﺨﺮﻳﺐ و آﻟﻮدﮔي ﻛﺮه زﻣﻴﻦ را اﻧﺴﺎن ﻣي داﻧﻨﺪ. ﺑﺎ آﻧﻜﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﺪﻋي ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﺖ، وﻟي ﻣﺤﻴﻄي را ﻛﻪ ﺧﻮد در آن زﻧﺪﮔي ﻣي ﻛﻨﺪ، آﻟﻮده ﻣي ﺳـﺎزد ﺑﺮﺧـي از ﻣﺸـﻜﻼﺗي ﻛـﻪ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ و اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎدرﺳﺖ از ﻃﺒﻴﻌﺖ ﮔﺮﻳﺒﺎن ﮔﻴﺮ ﺟﻬﺎن ﺷﺪه، ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از: ﺟﻨﮕﻞ زداﻳي، ﺑﻴﺎﺑﺎن زاﻳي،ﺷﻮر ﺷﺪن ﺧﺎك ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ ﺧﻴﺰ، اﺳﻴﺪي ﺷﺪن آب ﻫﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ، ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﻨـﺎﺑﻊ آب ﺷـﻴﺮﻳﻦ، ﻓﺮﺳـﺎﻳﺶ ﺧﺎك، اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻤﻮم و اﻓﺰاﻳﺶ آﻟﻮدﮔي ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄي.
ﻫﺪف از ﺗﺮﺟﻤﻪ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب، ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼـﻴﻼن رﺷـﺘﻪ ﻫـﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳـي ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﻣﺤﻴﻂ، ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، ﻣﻬﻨﺪﺳي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﮔﺮاﻳﺶ آﻟﻮدﮔي ﻫﻮا و ﻛﻠﻴﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮده اﺳﺖ.

پربازدیدترین کتابها این انتشارات