مفاهیم و اصطلاحات تخصصی مهندسی بهداشت محیط Environmental Health Engineering Technical Terms and Concepts

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۸۸-۴۰-۴

تعداد صفحات :۱۳۵

سال چاپ:۱۵/۱۰/۹۷

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۴۲۳۰۰۰ ريال
۱۰ درصد
۴۷۰۰۰۰ريال


-

خداوند بزرگ را سپاس كه توفيق داد تا كتاب مفاهيم و اصطلاحات تخصصي مهندسي بهداشت محيط را جهت استفاده دانشجويان تأليف نماييم. هدف اصلي از تأليف كتاب حاضر آشنايي دانشجويان رشته مهندسي بهداشت محيط و مهندسي محيط زيست با مفاهيم و اصطلاحات تخصصي رشته تحصيلي‌شان مي‌باشد.

پربازدیدترین کتابها این انتشارات