اصول فناوری تولید کمپوست

خانيران

۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

اصول و مبانی تهیه بیوکمپوست در جوامع کوچ ...

دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ

۲۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

بازیافت مواد زاید جامد شهری (کاهش، استفا ...

دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ

۲۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

روش های آنالیز مواد زائد جامد

خانيران

۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

فرصت‌ها و چالش‌های تولید کمپوست از پسما ...

آواي قلم

۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

میکروبیولوژی مواد زائد جامد

انديشه ‌رفيع

۵۹,۵۰۰ ریال
مشاهده جزییات